Terminis i Condicions

Condicions Generals

Les presents Condicions generals regulen l'ús del Lloc Web http://www.atmosferasalut.com/ (en endavant, el "Lloc Web"), titularitat d'Atmosfera Salut, S.L. (en endavant, "Atmosfera Salut") i les condicions de compra de productes (i de contractació de serveis) oferts a través del Lloc Web. Mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions Generals, l'Usuari Registrat consent que les seves dades passin a formar part dels fitxers de bases de dades de la societat, tractament que es farà conforme al que es prevegi en l'apartat de Política de Privacitat. Totes les compres que es realitzin en el Lloc Web estan subjectes a les següents Condicions Generals, a la Llei 7/1998, de 13 d'abril sobre Condicions Generals de la Contractació i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

A. Informació sobre productes i serveis.

Les descripcions dels productes i serveis oferts en el Lloc Web es realitzen en relació a la informació i documentació proporcionada pels proveïdors d'Atmosfera Salut. Les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als productes i serveis, així com els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc Web tenen per objecte aportar la major informació, no obstant això, l'Usuari ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, no tenen un caràcter exhaustiu.

En el cas que, per circumstàncies de força major, el producte no estigui disponible desprès d'haver se realitzat la compra, Atmosfera Salut informarà a l'Usuari per correu electrònic de l'anulació total o, en el seu cas, parcial de la comanda. L'anulació parcial de la comanda no dona dret a l'anulació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l'exercici del dret de desistiment que correspongui a l'Usuari de conformitat amb el que estableixen les presentes Condicions Generals.

L'àmbit d'aplicació de les comandes de compra de productes i serveis s'ajusta exclusivament al territori peninsular i a les Illes Baleares. Actualment Atmosfera Salut no disposa de servei per a comandes ordenades des de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

Localització de productes, marques comercials i/o laboratoris.

El Lloc Web ofereix un cercador de productes o un subconjunt d'ells, així com la localització de productes a través del nom del seu laboratori o la seva marca comercial. Al polsar la tecla 'entrar' o 'return', el motor de cerca mostrarà a l'Usuari una vista concreta, que podrà ser una 'llista' de productes o bé, si l'Usuari els prefereix agrupats en files, un 'mosaic'. Igualment l'Usuari podrà decidir, a través del camp 'Mostrar', el número d'articles o productes llistats per pàgina en la seva vista.

Comparació de producte i llistes de productes desitjats o preferits.

Qualsevol Usuari disposa de l'opció 'Comparar' productes. No obstant, per a accedir a la llista de productes 'Preferits o Desitjats', l'Usuari haurà d'estar registrat. Aquesta funció permet a l'Usuari realitzar una preselecció de productes, que amb posterioritat, permetrà al mateix afegir els productes desitjats al carretó de la compra per a efectuar la comanda en ferm.

Consultes al farmacèutic.

 En temps diferit: bé emprant el formulari de contacte del Lloc Web, bé enviant un correu electrònic a: . En temps real: pot realitzar-les a través de Whatsapp, mitjançant el número que s'indica en la página d'inici de la web.

B. Preus de productes.

Els preus dels productes que s'ofereixen a través del Lloc Web inclouen l'IVA corresponent al tipus aplicable a cada article en funció de la legislació vigent espanyola en matèria fiscal. Els citats preus no inclouen les despeses d'enviament dels productes o altres despeses relacionades amb els serveis de pagament, tal com comissions bancàries per transferències o despeses per reemborsaments, si les hagués, les quals es detallen en el procés de pagament i han de ser acceptades per l'Usuari per a confirmar l'ordre de la comanda. Atmosfera Salut es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment. Els productes es facturaran al preu en vigor en el moment del registre de la comanda, a través del corresponent procés de compra i de Confirmació de la Comanda (pas 6è), amb excepció d'error tipogràfic evident.

Atmosfera Salut es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment. Els productes es facturaran al preu en vigor en el moment del registre de la comanda, a través del corresponent procés de compra i de Confirmació de la Comanda (pas 6è), amb excepció d'error tipogràfic evident.

C. Compra de productes i formalització de comandes.

La compra de productes per part de l'Usuari a través del Lloc Web es realitza seguint el procediment establert en el vincle 'Passar per Caixa', ja sigui directament a través del menú o a través del vincle 'La Seva Cistella', estant limitada a les quantitats disponibles en magatzem en el moment de la recepció de la comanda. Dit vincle guiarà a l'Usuari durant el procés de compra i li permetrà la seva realització només com a Usuari Registrat o com a Nou Usuari Registrat. La comanda confeccionada per l'Usuari serà confirmada a aquest bé en pantalla, bé mitjançant l'enviament a la seva adreça de correu electrònic de la corresponent confirmació de compra. En aquest sentit, el contracte de compra s'entendrà formalitzat i perfeccionat en el moment de la recepció del pagament en favor d'Atmosfera Salut.

D. Pagament dels productes.

El pagament s'efectuarà sempre en la moneda indicada en la factura, i específicament s'acceptaran només pagaments en euros. Els mètodes de pagament acceptats són els següents:

  • Transferència bancària, amb indicació expressa del Número de Referència de la comanda, al número de compte bancari, del qual és beneficiari Atmosfera Salut, S.L. i que se li facilitarà a l'Usuari durant el procés de compra. En el cas de què no s'indiqui el número de referència, Atmosfera Salut no es responsabilitza dels possibles endarreriments en la preparació i lliurament de la comanda i/o quantes incidències es puguin derivar d'aquest fet. Escollit aquest mètode, l'Usuari rebrà una petició de pagament per correu electrònic i la seva comanda no es reservarà ni enviarà fins que es confirmi el pagament en el compte d'Atmosfera Salut per part de la entitat bancària. De no rebre el pagament per l'import íntegre en el termini de 7 dies des de la data de la comanda, aquest es cancel•larà automàticament.
  • Targeta bancària del tipus VISA o Mastercard, de qualsevol de les entitats espanyoles o estrangeres que tinguin seu representativa a Espanya. En aquest supòsit l'Usuari haurà de proporcionar les dades de la seva targeta de crèdit en el moment de realitzar la seva comanda. Atmosfera Salut només acceptarà pagaments amb targetes segures en les que s'efectuï autentificació de la identitat de l'Usuari com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través del servei de comerç electrònic segur ("Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode"). El frau amb targeta de crèdit és un delicte i Atmosfera Salut establirà accions judicials contra aquell que realitzi una transacció fraudulenta a través del seu Lloc Web.
  • Per als pagaments amb targeta bancària el càrrec es realitzarà a través de la TPV (Terminal Punto Venta) de BBVA, una cop s'hagi comprovat que les dades comunicades per l'Usuari són correctes. D'aquesta forma Atmosfera Salut garanteix la total confidencialitat i seguretat en la transmissió de les dades de l'Usuari, les quals estaran xifrades mitjançant els protocols de seguretat establerts en els serveis de pagament bancaris per aquesta finalitat.

E. Devolució de productes i cancel·lació de comandes.

Dret de desistiment.

L'Usuari podrà exercir el seu dret de desistiment de la compra total o parcialment, prèvia comunicació a Atmosfera Salut, en un termini màxim de set (7) dies hàbils des del lliurament del producte, de conformitat amb el previst en l'art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista. Un cop transcorregut el termini de set (7) dies hàbils, Atmosfera Salut no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes.

Devolució de productes.

L'Usuari podrà sol·licitar la devolució del producte/s i obtenir el reembolsament de l'import del producte/s dintre del termini màxim dels quinze (15) dies naturals següents a la recepció de la comanda si es dona algun dels següents supòsits:

  • Retorna el producte/s de la comanda en el seu embalatge original, amb els elements accesoris i prospectes informatius inclosos, i sense dany o manipulació de cap mena.Atmosfera Salut no acceptarà cap devolució de producte si aquest, el seu 'blister' o el seu envàs ha estat desprecintat, obert o emprat sota qualsevol circumstància. Les despeses directes (d'enviament i de devolució), així com les despeses de gestió i tramitació, si les hagués, seran per compte de l'Usuari.
  • Retorna el producte/s, si a la seva recepció per part de l'empresa de transport, aquest es troba danyat de qualsevol manera. Aquest fet l'Usuari haurà de notificar-lo a Atmosfera Salut en les primeres 24 hores després de la recepció de la comanda de forma explícita, mitjançant carta certificada, fax, burofax, correu electrònic, etc.
  • Retorna el producte/s, si no es trobés en condicions adequades per al seu ús. Aquest fet l'Usuari l'haurà de comunicar en les primeres 24 hores després de la recepció, i enviar-lo en els primers 7 dies naturals mitjançant un enviament certificat, les despeses del qual seran al seu càrrec fins que es comprovi pel laboratori corresponent que les condicions del producte no són les adequades. De no ser així no s'accepta la seva devolució.

No s'accepten devolucions de: Faixes, Calces i Ulleres.

Cancel·lació de la comanda.

La cancel·lació de la comanda es podrà realitzar sempre que l'estat de la mateixa no hagi canviat a 'En Procés' (veure els estats en l'apartat F 'Enviaments i Transport'). Inicialment, desprès de realitzar la comanda o confirmar-la en ferm, el seu estat serà 'Pendent'. L'estat es podrà consultar des del Compte d'Usuari registrat.

Garantia dels productes adquirits.

Quan el producte és defectuós per al seu ús, l'Usuari haurà de comunicar-ho a Atmosfera Salut, en un termini no superior a les 24h desprès de la recepció del producte i de manera fefaent, mitjançant correu electrònic (veure correu electrònic en la secció 'Comunicats' d'aquest apartat), indicant el número de factura i explicant el motiu concret o el defecte observat en el mateix. Atmosfera Salut indicarà a l'Usuari el procediment de devolució del producte defectuós per al seu canvi. Dit canvi serà sense cost addicional i s'efectuarà un cop comprovat que el producte observa el citat defecte per part del laboratori proveïdor.

Havent-t'hi comprovat el defecte per part del laboratori, el canvi s'efectuarà pel mateix article o referència. Atmosfera Salut només facturarà el primer enviament, fent-se càrrec dels ports de la devolució i el posterior reenviament amb el producte canviat. Si l'Usuari decidís efectuar un canvi per un altre article diferent, les despeses de devolució i el nou enviament no seran assumits per Atmosfera Salut. Atmosfera Salut controla escrupolosament les dates de caducitat dels seus productes de manera que garanteix el control de les mateixes en els seus enviaments.

Responsabilitat d'Atmosfera Salut.

La responsabilitat civil d'Atmosfera Salut pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos, l'Usuari o consumidor renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Atmosfera Salut per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits en el Lloc Web, així com per possibles errades, demores o errors en l'accés al Lloc Web, incloent-hi les pèrdues de dades, o d'altre tipus d'informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'Usuari que accedeixi al Lloc Web.

Quan el producte lliurat, per error, no correspon a l'indicat per l'Usuari en la comanda, Atmosfera Salut correrà amb les despeses de recollida del producte lliurat per error i el conseqüent lliurament del producte correcte, sanejant l'error en el procés de preparació de la comanda.

En cas de què la comanda sigui un regal, Atmosfera Salut canviarà el producte si l'Usuari presenta la còpia de la factura de compra i si el producte manté el precinte original intacte i sempre que estigui en perfectes condicions. Mai es reemborsarà l'import pagat però sí es podrà efectuar el canvi per un article del mateix import o superior, o l'intercanvi per un val. Les despeses d'enviament i la diferència de preu si l'hagués, correrà a càrrec de la persona o Usuari que realitzi el canvi.

Atmosfera Salut no realitzarà cap reenviament de producte/s mentre no s'hagi verificat la recepció i l'estat de l'embalatge i els prospectes del producte objecte de la devolució o canvi en el seu magatzem.

Atmosfera Salut no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin del seu Lloc Web, ni de la informació que a través d'aquest transmetin a tercers. Els continguts proporcionats a través del Lloc Web tenen caràcter comercial, per la qual cosa l'ús que d'aquests pugui fer l'Usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis en què poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'Usuari. Atmosfera Salut es reserva el dret d'exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol ús il•lícit per part de tercers dels continguts del seu Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit a persones majors d'edat, en el supòsit que alguns dels nostres productes vagin dirigits específicament a menors d'edat, Atmosfera Salut sol•licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o en el seu cas per al tractament automatitzat de les dades segons el que exposi la legislació vigent. Si l'Usuari és menor d'edat, es requereix que compti amb el previ consentiment del seus pares o tutors abans d'accedir als continguts hostatjats en el Lloc Web. Roman prohibit l'accés i ús del Lloc Web als menors d'edat no autoritzats.

Atmosfera Salut recorda als Usuaris majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins productes (i/o serveis) són apropiats per a aquests últims; i els informa sobre l'existència de programaris informàtics adients per a acotar la navegació, mitjançant el filtrat o bloqueig a determinats continguts.

Comunicats de devolució i anul·lació.

Per a comunicar i procedir a la devolució de la comanda/des i/o producte/tes, per qualsevol dels possibles supòsits establerts en aquestes Condicions Generals, l'Usuari haurà d'enviar un correu electrònic a:

Per a comunicar l'anul·lació de una comanda/des, l'Usuari, complint les condicions per a aquest supòsit establertes en aquestes Condicions Generals, l'Usuari haurà d'enviar un correu electrònic a: 

F. Enviaments i transport.

Atmosfera Salut, S.L. realitza l'enviament de les comandes a través d'empreses de missatgeria privada que garanteixen els estàndards de qualitat requerits per a un bon servei. Com a mínim, Atmosfera Salut oferirà a l'Usuari un servei d'enviament estàndard de 48h/72h i un altre urgent de 24h.

Els enviaments a la Península i a les Illes Balears es realitzen sense demora, de dilluns a divendres, normalment el mateix dia en què es realitza la comanda si aquesta s'efectua pel matí, abans del migdia, i si aquesta ha estat pagada en la seva totalitat.

Pel moment, Atmosfera salut no realitza enviaments a les places de les Illes Canàries, de Ceuta o de Melilla.

Estimació de les despeses d'enviament.

L'Usuari pot estimar les despeses d'enviament des de 'La Seva Cistella' de la compra, bé accedit des del minicarro desplegable, bé accedint a través del vincle que apareix en la capçalera del lloc. L'import de la comanda cobreix el transport de fins a 5 kg de productes per la qual cosa, excepcionalment, en algunes comandes on el citat pes sigui excedit, Atmosfera Salut es posarà en contacte amb l'Usuari per a informar-lo sobre les despeses d'enviament addicionals.

Estats de la comanda.

L'Usuari pot comprovar en tot moment l'estat de la seva comanda des del seu propi compte d'usuari registrat a Atmosfera Salut. En el moment que l'Usuari confirmi la comanda, és a dir, sigui ferma, Atmosfera Salut establirà dita comanda com a 'Pendent'. Quan la comanda hagi estat acceptada i mentre es prepari el seu enviament, Atmosfera Salut establirà l'estat del mateix com a 'En Procés', i finalment, quan la comanda hagi estat recollida per l'empresa de transports i es procedeixi al trànsit de la mateixa, s'establirà l'estat com a 'Enviada'.

En el cas de què l'Usuari esculli la transferència bancària com a mitjà de pagament, l'enviament es processarà quan es percebi l'import total de dita comanda en el compte d'Atmosfera Salut, el que suposarà una dilació en el temps addicional per als enviaments afectes a aquest mètode de pagament.

Procés i estat dels enviaments:

  • "Pendent" (l'Usuari confirma la comanda).
  • "En Procés" (el responsable de la botiga l'accepta i el prepara per al seu enviament).
  • "Enviada" (els productes han estat recollits pel transportista i estan en trànsit).

Confirmació de l'enviament.

En el moment d'efectuar la comanda en ferm, l'Usuari rebrà un correu electrònic d'Atmosfera Salut amb la confirmació i l'estat inicial de l'enviament. Amb posterioritat, l'Usuari podrà consultar l'estat de la seva comanda a través del seu compte de client registrat.

Lliurament de la comanda de productes.

Atmosfera Salut es compromet a lliurar el producte en perfecte estat en l'adreça indicada per l'Usuari i que, en tot cas, haurà d'estar compresa dintre del territori assenyalat en l'apartat A) de les Condicions Generals. Amb la finalitat d'optimitzar el procés de lliurament, l'adreça que indiqui l'Usuari ha de ser una adreça en la qual pugui realitzar-se el lliurament dintre de l'horari laboral habitual.

Si en el moment del lliurament del producte en l'adreça indicada, l'Usuari es troba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per a concertar un nou lliurament. Si, transcorreguts 10 dies hàbils des de la data de l'avís, l'Usuari no s'ha posat en contacte amb el transportista per a concertar una nova data de lliurament, els productes seran retornats als magatzems d'Atmosfera Salut i l'Usuari haurà de fer-se càrrec de les despeses d'enviament i de retorn, així como de les possibles despeses de gestió associades.

Atmosfera Salut no serà responsable pels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda per l'Usuari no sigui del tot correcta o sigui inexacta en la seva localització.

En el moment del lliurament de la comanda de productes, l'Usuari haurà d'exhibir el seu documento d'identificació, signar l'albarà de lliurament i sol•licitar una còpia del mateix al transportista.

Incidències en el lliurament.

En cas de què l'Usuari verifiqui en el moment del lliurament errors en la mercaderia rebuda o que aquesta es trobi visiblement danyada, haurà de consignar aquestes circumstàncies en l'albarà del transportista i comunicar els fets, per escrit al correu electrònic indicat en la secció 'Comunicats de devolució i anulació' de l'apartat F d'aquestes Condicions Generals, en un termini no superior a les 24 h. En tot cas l'Usuari ha de verificar que la mercaderia ha estat lliurada en perfecte estat. Reclamacions posteriors a les 24h desprès del lliurament no seran acceptades.

Termini de lliurament.

Les entregues, excepte circumstàncies de força major, se realitzen en el plaç aproximat de 48h/72h en dies hàbils, sempre i quan la comanda es realitzi en ferm abans de les 12h hores i pels productes disponibles en el nostre magatzem. Aquests plaços d'entrega son només una estimació, per el que no constitueixen uns plaços d'entrega garantitzats en sentit estricte. En el cas de que l'Usuario hagi solicitat varis productes en una mateixa comanda, Atmosfera Salut pot determinar el seu envíament i entrega en dates diferents. 

Es considera força major, vagues, climatologia, incendis, manca d'abastiment del mercat, etc, i qualsevol altre element de caràcter circumstancial, inesperat i/o involuntari que incideixi en la prestació habitual i normalitzada del servei a l'Usuari per part d'Atmosfera Salut.

Atmosfera Salut no realitza lliurament de productes els dissabtes, diumenges, festius estatals, autonòmics i locals.

El lliurament es considera efectuat a partir del moment en què el producte ha estat posat a disposició de l'Usuari en el lloc de lliurament indicat por aquest en el Formulari de Compra corresponent. El risc dels productes (entre d'altres, la pèrdua, menysteniment o robatori) es transmetrà a l'Usuari a partir del moment en què la comanda, el/s producte/s, hagi/n estat posat/s a la seva disposició de conformitat amb el que s'estableixi en aquestes Condicions Generals.

L'Usuari pot anul·lar o cancel•lar la comanda en qualsevol moment abans de la preparació del mateix, o el que és el mateix, abans de què el seu estat s'estableixi com a 'En Procés' (veure la secció 'Comunicats de devolució i cancel·lació' de l'apartat F d'aquestes Condicions Generals), indicant el seu número de comanda. Atmosfera Salut mai acceptarà una anul·lació o cancel·lació si l'estat de la comanda s'ha establert com a 'En Procés'.

En el supòsit que l'Usuari rebutgi la comanda en el moment del lliurament i aquest sigui retornat a Atmosfera Salut per l'empresa de transport, es descomptaran del reemborsament de la compra les despeses inherents del procés d'enviament del mateix, como poden ser les despeses de transport (anada i tornada) i les despeses de gestió i tramitació de l'enviament, si les hagués.

G. Propietat intel·lectual i industrial.

La totalitat del Lloc Web (text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, codi objecte i font) són propietat d'Atmosfera Salut o de tercers, romanent prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, amb excepció de l'ús personal i privat, havent l'Usuari de respectar l'estipulat en les presents Condicions Generals i la Política de Privacitat establertes en el Lloc Web.

Atmosfera Salut podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions en relació a la informació continguda en el seu Lloc Web, o en la seva configuració o presentació. Atmosfera Salut du a terme tots els esforços possibles per a què la informació subministrada a través del seu Lloc Web sigui clara, comprensible i adequada, així com per a evitar errors en la mesura que sigui possible i, en el seu cas, sanejar-los o actualitzar-los.

H. Modificació de les condicions generals.

Atmosfera Salut es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les Condicions Generals i la Política de Privacitat. Els Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar. Els Usuaris hauran de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada cop que accedeixin al Lloc Web. En qualsevol cas, l'acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable per a la compra de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.

I. Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola. Per a qualsevol reclamació relacionada amb els productes d'Atmosfera Salut, l'Usuari pot escriure a:. En cas de controvèrsia o desavinença derivada de la compra de productes a través del Lloc Web i/o de les presents Condicions Generals i per a la resolució de qualsevol conflicte, les parts acorden sotmetre's, i amb renúncia a qualsevol altre fòrum o jurisdicció al que poguessin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del Venedor.