Informació d'enviaments

Atmosfera Salut, S.L. realitza l'enviament de les comandes a través d'empreses de missatgeria privada que garanteixen els estàndards de qualitat requerits per a un bon servei. Atmosfera Salut ofereix a l'Usuari un servei d'enviament per ASM-GLS 24 h i per Nacex 24 h. Els enviaments a la Península i a les Illes Balears es realitzen sense demora, de dilluns a divendres, normalment el mateix dia en què es realitza la comanda si aquesta s'efectua durant el matí, abans de les 12 hores i si aquesta ha estat pagada en la seva totalitat. Pel moment, Atmosfera Salut no realitza enviaments a les places de les Illes Canàries, de Ceuta o de Melilla.

Estimació de les despeses d'enviament.

L'Usuari pot estimar les despeses d'enviament des de 'La Seva Cistella' de la compra, bé accedint des del minicarro desplegable, bé accedint a través del vincle que apareix en la capçalera del lloc. L'import de la comanda cobreix el transport de fins a 5 kg de productes per la qual cosa, excepcionalment, en algunes comandes on el citat pes sigui excedit, Atmosfera Salut es posarà en contacte amb l'Usuari per a informar-lo sobre les despeses d'enviament addicionals.

Estats de la comanda.

L'Usuari pot comprovar en tot moment l'estat de la seva comanda des del seu propi compte d'usuari registrat a Atmosfera Salut. En el moment que l'Usuari confirmi la comanda, és a dir, sigui ferma, Atmosfera Salut establirà dita comanda com a 'Pendent'. Quan la comanda hagi estat acceptada i mentre es prepari el seu enviament, Atmosfera Salut establirà l'estat del mateix com a 'En Procés', i finalment, quan la comanda hagi estat recollida per l'empresa de transports i es procedeixi al trànsit de la mateixa, s'establirà l'estat com a 'Enviada'.

En el cas de què l'Usuari esculli la transferència bancària com a mitjà de pagament, l'enviament es processarà quan es percebi l'import total de dita comanda en el compte d'Atmosfera Salut, el que suposarà una dilació en el temps addicional per als enviaments afectes a aquest mètode de pagament.

Procés i estat dels enviaments:

  • "Pendent" (l'Usuari confirma la comanda).
  • "En Procés" (el responsable de la botiga l'accepta i el prepara per al seu enviament).
  • "Enviada" (els productes han estat recollits pel transportista i estan en trànsit).

Confirmació de l'enviament.

En el moment d'efectuar la comanda en ferm, l'Usuari rebrà un correu electrònic d'Atmosfera Salut amb la confirmació i l'estat inicial de l'enviament. Amb posterioritat, l'Usuari podrà consultar l'estat de la seva comanda a través del seu compte de client registrat.

Lliurament de la comanda de productes.

Atmosfera Salut es compromet a lliurar el producte en perfecte estat en l'adreça indicada per l'Usuari i que, en tot cas, haurà d'estar compresa dintre del territori assenyalat en l'apartat A) de les Condicions Generals. Amb la finalitat d'optimitzar el procés de lliurament, l'adreça que indiqui l'Usuari ha de ser una adreça en la qual pugui realitzar-se el lliurament dintre de l'horari laboral habitual.

Si en el moment del lliurament del producte en l'adreça indicada, l'Usuari es troba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per a concertar un nou lliurament, o be es posarà en contacte per telèfon o SMS. Si, transcorreguts 10 dies hàbils des de la data de l'avís, l'Usuari no s'ha posat en contacte amb el transportista per a concertar una nova data de lliurament, els productes seran retornats als magatzems d'Atmosfera Salut i l'Usuari haurà de fer-se càrrec de les despeses d'enviament i de retorn, així como de les possibles despeses de gestió associades.

Atmosfera Salut no serà responsable pels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda per l'Usuari no sigui del tot correcta o sigui inexacta en la seva localització.

En el moment del lliurament de la comanda de productes, l'Usuari haurà d'exhibir el seu document d'identificació, signar l'albarà de lliurament i sol·licitar una còpia del mateix al transportista.

Incidències en el lliurament.

En cas de què l'Usuari verifiqui en el moment del lliurament errors en la mercaderia rebuda o que aquesta es trobi visiblement danyada, haurà de consignar aquestes circumstàncies en l'albarà del transportista i comunicar els fets, per escrit al correu electrònic indicat en la secció 'Comunicats de devolució i anulació' de l'apartat F d'aquestes Condicions Generals, en un termini no superior a les 24 h. En tot cas l'Usuari ha de verificar que la mercaderia ha estat lliurada en perfecte estat. Reclamacions posteriors a les 24h desprès del lliurament no seran acceptades.

Termini de lliurament.

Els lliuraments, amb excepció de circumstàncies de força major, es realitzen en el termini aproximat de 24h en dies hàbils sempre i quan la comanda es realitzi en ferm abans de les12 h, i per als productes disponibles en el nostre magatzem. Dits terminis de lliurament són només una estimació, per la qual cosa no constitueixen uns terminis de lliurament garantits en sentit estricte. En el cas de què l'Usuari hagi sol·licitat varis productes en una mateixa comanda, Atmosfera Salut pot determinar el seu enviament i lliurament en dates diferents.

Es considera força major, vagues, climatologia, incendis, manca d'abastiment del mercat, etc, i qualsevol altre element de caràcter circumstancial, inesperat i/o involuntari que incideixi en la prestació habitual i normalitzada del servei a l'Usuari per part d'Atmosfera Salut.

Atmosfera Salut no realitza lliurament de productes els dissabtes, diumenges, festius estatals, autonòmics i locals.

El lliurament es considera efectuat a partir del moment en què el producte ha estat posat a disposició de l'Usuari en el lloc de lliurament indicat per aquest en el Formulari de Compra corresponent. El risc dels productes (entre d'altres, la pèrdua, menysteniment o robatori) es transmetrà a l'Usuari a partir del moment en què la comanda, el/s producte/s, hagi/n estat posat/s a la seva disposició de conformitat amb el que s'estableixi en aquestes Condicions Generals.

L'Usuari pot anul·lar o cancel·lar la comanda en qualsevol moment abans de la preparació del mateix, o el que és el mateix, abans de què el seu estat s'estableixi com a 'En Procés' (veure la secció 'Comunicats de devolució i cancel·lació' de l'apartat F d'aquestes Condicions Generals), indicant el seu número de comanda. Atmosfera Salut mai acceptarà una anul·lació o cancel·lació si l'estat de la comanda s'ha establert com a 'En Procés'.

En el supòsit que l'Usuari rebutgi la comanda en el moment del lliurament i aquest sigui retornat a Atmosfera Salut per l'empresa de transport, es descomptaran del reemborsament de la compra les despeses inherents del procés d'enviament del mateix, como poden ser les despeses de transport (anada i tornada) i les despeses de gestió i tramitació de l'enviament, si n’hi hagués.